VÅR POLITIK

Alternativet bildades för att medverka till att bryta ner den misskötsel av medborgarnas skattemedel som den politiska majoriteten skapat. Det är fortfarande lika aktuellt att besluten måste tas i rätt ordning!

Alternativet är ett lokalt förankrat parti som skapats i Bromölla kommun för alla invånare i hela kommunen. Vi har inga centralbyråkrater i huvudstaden som bestämmer vad vi får göra och tycka, eller vilka partier vi får föra samtal med. Vi engagerar oss i frågor med lokal anknytning som grund för våra beslut.

SUND EKONOMI PÅ BROMÖLLA KOMMUNS VILLKOR

Alternativets primära mål är att medborgarna i Bromölla kommun ska få största och bästa möjliga utbyte av de skattemedel politikerna förvaltar. Vi måste först och främst ha råd med det vi behöver, först då kan man börja diskutera att spendera på nöje och lyx. Kommunens pengar är medborgarnas pengar, inte politikernas! Medborgarnas intresse ska därför respekteras som kommunens finansiärer och ägare. Vid besparingar måste översyn ske även av kostnaderna för politiker, tjänstemän och chefer.

RESPEKTERA KOMMUNENS INVÅNARE

Alternativet kommer fortsätta verka för ökad dialog och kontakt med medborgarna. Demokrati är folkets vilja och den måste tillvaratas.

Alternativet kommer även fortsättningsvis att kämpa för öppenhet och transparens.

PRIORITERA KÄRNVERKSAMHETERNA

För oss i Alternativet är det otänkbart att dra ner på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg och lägga stora summor på osäkra investeringar som inte är folkförankrade och nödvändiga. Vi vill arbeta för att de unga ska få en bra framtid och för att våra gamla ska ha det bra på ålderns höst. Mer resurser ger större trygghet inom alla verksamheter och vi har som mål att de ekonomiska medlen ska verka med människan i centrum.

TRYGGHET

Alternativet kräver att den polisiära närvaron stärks i hela kommunen. Ordningsvakter skall kunna anlitas om särskilda händelser skulle uppstå. Vi kommer aktivt verka för att kameraövervakning sker på platser där behov finns. Belysningen måste även förbättras i utsatta områden.

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Alternativet kommer kraftfullt verka för att skolans resurser måste förstärkas. Fler vuxna behövs i skolan och vi anser att mentorer ska anställas så att lärarna kan ägna sin tid åt att lära ut. Studieron måste stärkas och därför anser vi att mobiltelefoner ska förbjudas under lektionerna. Viktigt är också att eleverna har en säker väg till skolan med bättre belysning och avgränsade gång och cykelvägar. Mer fysiska aktiviteter måste införas under skoltid. Vi anser också att det är mobbarna som skall förflyttas, inte offren!

ÄLDREVÅRDEN

Alternativet anser att mer utomhusvistelse måste tillgodoses för de brukare som så önskar, förslagsvis med utökade insatser som arbetsmarknadsinsatser eller via föreningslivet. Mer fysiska aktiviteter liksom utökade evenemang med dans, musik, kultur, sport, film etc. Vi anser även att hemtjänstpersonalen skall utrustas med ytterkläder med Bromölla kommuns logotyp.

BO OCH ARBETA I BROMÖLLA KOMMUN

Alternativet kommer aktivt verka för att vi ska kunna behålla kommuninvånarna och attrahera nya och då krävs krafttag för att ordna nya arbetstillfällen och kunna erbjuda boenden till rimliga kostnader. Anskaffning av ytterligare mark för industri och bostadsbyggande måste skyndsamt prioriteras och genomföras. Möjlighet till arbete och ett bra boende är en grundförutsättning för ökad inflyttning och minskad utflyttning. De kommunalt ägda fastigheterna ska underhållas för allas trevnad, såväl inomhus som i utemiljöerna.

MENINGSFULL FRITID

Alternativet är för en rättvis fördelning av bidrag inom de aktiviteter som finns i kommunen och vi anser att kulturella aktiviteter är lika viktiga som sport.

LIVSLÅNG AKTIVITET

Alternativet kommer verka för 20 minuter extra rörelse varje dag i skola och förskola, äldrevård och för samtliga kommunanställda. Aktiviteterna behöver inte vara sammanhängande och ska vara utöver ”skolgymnastiken” (Idrott och Hälsa). Enklare aktiviteter så som att gå en promenad och ha lektion utomhus vid fint väder, ställa sig upp och få igång blodcirkulationen när man suttit stilla länge och så vidare. Alternativet anser att livslångt lärande ska kombineras med livslång aktivitet och rörelse för folkhälsans skull.

KOMMUNIKATIONER

Alternativet har motionerat om utökad linjetrafik till och från kransorterna i Bromölla kommun. För detta förslag vann vi inget gehör. Vi kommer att fortsätta kämpa för att tillgodose kransorterna med nya och utökade busslinjer.

Ladda ner eller visa Alternativets Politik som PDF

Alternativets Politik